از زمانی كه زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور كار مالكان و سازندگان ساختمانها قرار گرفته است. البته از این نظر ایرانیان دارای سابقه طولانی و دیرینه در امر نما سازی برای ساختمانها هستند. و در طول تاریخ از گچبری و آهك بری برای نما سازی استفاده میكرده اند. نتیجه و حاصل كار هنرمندانه و در عین حال فنی و اصولی معماران و بناها و سازندگان ایرانی را میتوان در بناهای تاریخی مثل مساجد جامع بسیاری از شهرها از جمله شیراز، تبریز، اصفهان و بسیاری از عمارت ها، بقعه ها و مقبره ها و بسیاری دیگر از بناهای قدیمی و تاریخی در جای جای كشور، به عینه مشاهده كرد.
RSS
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
طراحی و اجرای نما
طراحی و اجرای ن...
جزئیات دانلود
نمای ساختمان
نمای ساختمان
جزئیات دانلود
نمای ساختمان
نمای ساختمان
جزئیات دانلود
نمای ساختمان
نمای ساختمان
جزئیات دانلود
 
 
Powered by Phoca Gallery