نحوه ارائه خدمات

                                         قيمت ارائه خدمات مهندسي سال 96                       

                                                                           بخش اول : طراحی و نظارت  

                                                                      طراحي معماري 

١- طراحي سه بعدي خارجي Exterior design

 طراحي حجم ، تعيين متريال ، نورپردازي از تمامي زواياي ساختمان

قيمت از هر متر مربع زيربنا : 80,000 ريال

 

٢- طراحي معماري فاز ١

طراحي پلان معماري ، نما ، مقاطع طولي و عرضي در حد نقشه هاي شهرداري

قيمت از هر متر مربع زيربنا : 70,000 ريال

 

٣- طراحي معماري فاز ٢

تهيه نقشه هاي اجرايي شامل پلانهاي اندازه گذاري ، جزييات اجرايي كفسازي ، نماهاي اندازه گذاري ، تعيين متريال ، مقاطع طولي و عرضي اجرايي ، برش هاي قايم از ديوارهاي نما ، جزييات اجرايي نما ، جزييات اجرايي سقفهاي كاذب ، نقشه هاي اجرايي كارهاي چوبي شامل كابينت و كمد و .... ، تيپ بندي دربها و پنجره ها

قيمت از هر متر مربع زيربنا : 150,000 ريال

 

٤- طراحي معماري داخلي Interior design

٤-١- طراحي سه بعدي داخلي شامل مبلمان ، نورپردازي ، تعيين متريال در كليه فضاهاي داخلي

٤-٢- طراحي كف و سقفهاي كاذب

٤-٣- طراحي كليه كارهاي چوبي شامل كابينت ها و كمد و بار و ...

٤-٣- طراحي كاشيكاري و سنگ كاريها و ...

قيمت از هر متر مربع زيربنا : 150,000 ريال

 

                                                                        طراحي محوطه 

١- پلانهاي جانمايي و تعيين مسيرهاي حركت و فضاهاي سكون و المانها شامل معابر و سكوها ، آلاچيق ، آبنما و ...

٢- تعيين متريالها و اندازه گذاري و كدهاي ارتفاعي

٣- نقشه هاي جزييات اجرايي

٤- طراحي و تعيين متريال حدود جانبي و ورودي ها و ...

قيمت از هر متر مربع زيربنا :  50,000 ريال

 

                                                                           طراحي سازه

نقشه هاي اجرايي ، دفترچه محاسبات

قيمت از هر متر مربع زيربنا : 100,000 ريال

 

                                                         طراحي تاسيسات الكتريكي 

١- پلان سيم كشي و ارتباطات كليد و پريز و روشنايي

٢- محاسبات تابلو برق و نقشه اجرايي

٣- پلان سيم كشي برق تاسيسات و تجهيزات برقي

٤- توضيحات فني و اجرايي

قيمت از هر متر مربع زيربنا :  30,000 ريال

 

                                                         طراحي تاسيسات مكانيكي  

١- پلان و دياگرام قائم سيستم آبرساني

٢- پلان و دياگرام قائم سيستم سرمايش و گرمايش

٣- پلان و دياگرام قائم سيستم دفع فاضلاب

٤- نقشه هاي اجرايي و محاسبات سيستم گرمايش و سرمايش مركزي

قيمت از هر متر مربع زيربنا : 40,000 ريال

                             

                                                                                 نظارت 

١- نظارت طبق مراحل جدول نظارتي مهندسين ناظر شهرداري در هر سه حوزه معماري ، سازه و تاسيسات

قيمت از هر متر مربع زيربنا : 150,000 ريال

٢- نظارت به صورت جلسه اي براساس نياز پروژه و درخواست كارفرما با هماهنگي قبلي و بازه زماني حدود ٢ ساعت در شهر تهران

قيمت از هر جلسه : 3,500,000 ريال

٣- نظارت به صورت جلسه اي براساس نياز پروژه و درخواست كارفرما با هماهنگي قبلي و در خارج از شهر تهران

قيمت هر جلسه : به صورت توافقي

 

                                                                                           بخش دوم : اجرا 

                                                                           پروژه های ساختمانی 

  دستمزدی بدون مصالح 

تامین کلیه عوامل و تجهیزات اجرایی از قبیل ابزارآلات و تجهیزات برقی و موتوری و نیروی انسانی مجرب و متخصص

تهیه برنامه زمان بندی پروژه از تجهیز کارگاه تا تحویل پروژه

اجرای پروژه طبق برنامه زمان بندی و نقشه های اجرایی

قيمت به ازای هر متر مربع زیر بنا از : 3,500,000  ریال

 

        مدیریت پیمان       

تامین کلیه عوامل و تجهیزات اجرایی از قبیل ابزارآلات و تجهیزات برقی و موتوری به هزینه کارفرما

تامین نیروی انسانی مجرب و متخصص به هزینه کارفرما

تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه به هزینه کارفرما

تهیه برنامه زمان بندی پروژه از تجهیز کارگاه تا تحویل پروژه

متره و برآورد ریالی پروژه بر اساس نقشه های اجرایی

مدیریت کل عملیات ساختمانی و اجرای کامل پروژه از ابتدا تا راه اندازی و تحویل

قيمت از 15 درصد کل هزینه های اجرای کار ( پس از کسر هزینه های اداری شامل جواز و ... )

 

                                                                       پروژه های معماری داخلی 

         مدیریت پیمان       

تامین کلیه عوامل و تجهیزات اجرایی از قبیل ابزارآلات و تجهیزات برقی و موتوری به هزینه کارفرما

تامین نیروی انسانی مجرب و متخصص به هزینه کارفرما

تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه به هزینه کارفرما

تهیه برنامه زمان بندی پروژه از تجهیز کارگاه تا تحویل پروژه

متره و برآورد ریالی پروژه بر اساس نقشه های اجرایی

مدیریت کل عملیات ساختمانی و اجرای کامل پروژه از ابتدا تا راه اندازی و تحویل

قيمت از 25 درصد کل هزینه های اجرای کار